Landschapslijn

Geologische opbouw ondergrond

De nummers 1 t/m 7 in onderstaande afbeelding zijn boorpunten.

  • Aan de randen van Hoosden zien we de formatie van Boxtel (zandafzetting) (geel)
  • Middenin zien we de formatie van Beegden (grijs-lila): dit is afzetting door de rivieren de Maas en de Roer; het is een oude overstromingsvlakte van de Roer. Door de Roer is hier klei en zand afgezet.
  • De formatie van Sterksel (rood-bruin) is een afzetting van de Rijn, met bijmenging van de Maas.
  • De onderste 2 lagen zijn van de formatie van Stramproy; dit zijn zowel kleiige (donker oker) als zandige (licht oker) afzetting
  • Huidige bedding + overstromingsgebied van de huidige Roer (groene gedeelte).

Bij de boorpunten zien we 2 soorten afzettingen:

  1. Windafzetting bij de punten 1, 6 en 7
  2. Rivierafzetting bij de punten 2, 3, 4 en 5
bron: www.dinoloket.nl

Punt 1, Hoeve Overen

Bodemprofiel

23,35m N.A.P.

Vaaggrond

0-40 cm: zand, licht gekleurd
-40/-80 cm: zand, donker gekleurd
-80/-120 cm: zand, grover met donkere spikkels

Bijzonderheden

Verstoord profiel door de mens. Dit stuk grond behoort bij het herenhuis Overen en volgens de bewoner zijn op deze plek in het verleden gaten en kuilen in het terrein opgevuld. Tussen 75 en 100 cm zitten rode stukjes van baksteen die waarschijnlijk afkomstig zijn van het puin dat is gebruikt bij het opvullen. Zie detailfoto:

Flora

Fauna

Cultuurhistorie

Hoeve Overen

Het huidige huis Overen is grotendeels achttiende-eeuws; de boerderij stamt uit de zeventiende eeuw.

De laatste jaren wordt het stukje land, waar we de boring hebben verricht, gebruikt als grasland. Volgens een oude tekening heeft hier ooit en formele tuin gelegen. Het was niet nauwkeurig te bepalen waar de tuin lag t.o.v. onze boring.

Punt 2, broek

boorpunt 2

Bodemprofiel

20,90m N.A.P.

0/-40 cm: klei, rood-bruin t.g.v. oxidatie van ijzer
-35/-115 cm: grijze, zeer natte klei, permanent onder water dus geen oxidatie van ijzer.

Bijzonderheden

> 70 cm: grondwater waardoor weinig materiaal mee naar boven kwam

Bij de herinrichting (2000) is hier land afgegraven; de dikte van deze laag is op deze plek niet bekend.

Klei-sediment ontstaan in de kom van het overstromingsgebied van de Roer (komklei).

Punt 3, oude weg door het broek

Bodemprofiel

22,23m N.A.P.

0/-40 cm: zand met bijmenging van klei, droog, lichtbruin
-40/-80 cm: meer klei-achtig roodbruin en iets vochtiger
-80/-120 cm: vette klei

Bijzonderheden

70-85 cm organisch materiaal

Mogelijk is hier sprake geweest van een oeverwal in het overstromingsgebied van de Roer.

Plek ligt vlak langs een eeuwenoud pad (veel grind in de bodem).

Voormalige opslagplaats van mest waardoor je hier veel brandnetel staat.

Punt 4, verlandde binnenbocht Roerarm

Bodemprofiel

21,32 N.A.P.

0-/40 cm: bruine klei
-40/-80 cm: blauw-grijze klei
-80/-120 cm: modderig grijs met wit zand

Bijzonderheden

Afzetting in de binnenbocht van een oude arm van de Roer, dus fijnkorrelig.

Grondwater erg hoog, want na ongeveer 70cm is geen aarde meer omhoog te krijgen.

Vegetatie hoort bij een drogere plek.

Punt 5, broekbos

Bodemprofiel

20,40m N.A.P.

0/-10 cm: strooisellaag
-10/-40 cm: humuslaag zwart
-40/-50 cm: plantenresten (veen)
-50/-80 cm: zand
-80/-120 cm: zand en klei

Bijzonderheden

Op 40-50 cm plantenresten (veen). D.w.z. dat deze continu in het water staan en daardoor niet kunnen vergaan.

Vanaf 15 cm grondwater.

Kaam (zie onderstaande foto): kwelwater met ijzer aanwezig. Een olieachtig laagje op het water dat is veroorzaakt door afgestorven bacteriën en eiwitten. Deze laag breekt als je erop tikt met een stok (bij olie vloeit dit weer samen tot één geheel).

Flora: Dotterbloem staat graag in dit ijzerrijk kwelwater.

Punt 6, halverwege de steilrand

Bodemprofiel

24,37m N.A.P.

Vaaggrond, jong profiel.

0-40 cm: donkergrijs naar geel zand
40-80 cm: geel zand
80-120 cm: geel naar donkerbruin zand

Bijzonderheden

Het zand is zeer hard en compact.

Hier vinden we dekzand, maar dit is colluvium (door bodemerosie van de helling afgespoeld bodemmateriaal). Dus jong materiaal. Fluviatiel materiaal wordt een windafzetting.

Vossenhol: dus een droog gebied (kan niet onder water komen te staan).

Punt 7, naast het akkerland

Bodemprofiel

27,42m N.A.P.

Vaaggrond

0-40 cm: licht geel los zand (droog)
40-80 cm: geleidelijk donkerder geel zand
80-100 cm: holle ruimte (gang/hol?)
100-120cm: zand met een grotere korrel

Bijzonderheden

Direct grenzend aan akkerland.

Formatie van Boxtel.

Droog, omdat het water snel wegstroomt naar lagergelegen gebied

Geen strooisellaag.